Wat -

Over het project

Aan de Jan van Galenstraat/Huizingalaan in Utrecht staat een woonblok met voorzieningen in de plint (begane grond). Haaks op dit gebouw staat aan de Van Ginnekenlaan nog een woonblok. In totaal bevinden zich hier 40 huurwoningen en acht winkelruimten. Beide gebouwen zijn verouderd en aan vervanging toe.

Met de gemeente Utrecht is een richtinggevend programma opgesteld, met onder andere ruimte voor woningen, dagwinkels en een (discount)supermarkt. De buurt heeft zorgen geuit over de omvang en aard van de supermarkt. Daarom zijn in 2021 alternatieve scenario’s voor de invulling van de begane grond onderzocht. De gemeenteraad heeft in mei 2023 gevraagd een aangepast scenario verder uit te werken. Dit scenario bestaat uit een ondergrondse garage voor auto’s en fietsen, een (discount)supermarkt met een omvang iets ruimer dan die op het Willem van Noortplein, zes dagwinkels, een gezondheidscentrum en rond de 90 appartementen waarvan 40 sociale huur. Ook de openbare ruimte tussen de gebouwen wordt meegenomen in de herontwikkeling. De logistiek, het laden en lossen, vindt plaats aan de kant van de Kardinaal de Jongweg.

De herontwikkeling biedt een hele mooie kans voor een kwaliteitsverbetering in de buurt. En we werken mee aan de ambitie van de gemeente Utrecht meer woningen te bouwen binnen de bestaande stad, om te voorzien in de grote woningbehoefte.

Waarom -

Sloop-nieuwbouw

De mogelijkheid tot het renoveren van de panden is onderzocht, dit bleek niet rendabel en duurzaam. Met het renoveren van de bestaande woningen loop je tegen een maximaal haalbare verduurzaming aan, deze kunnen nooit voldoen aan dezelfde eisen voor bijvoorbeeld energieverbruik als nieuwbouwwoningen. Om kwalitatief goede, duurzame en toekomstbestendige woningen te realiseren is sloop/nieuwbouw de enige optie.

Nieuwe woningen brengen meer voordelen met zich mee. We verbeteren de toegankelijkheid van de gebouwen, de woningen worden levensloopbestendiger en het wooncomfort wordt aanzienlijk verbeterd, bijvoorbeeld op het gebied van geluidsoverlast van de naastgelegen Kardinaal de Jongweg.

Daarnaast biedt het kansen voor de verbetering van de openbare ruimte. Zo passen we bijvoorbeeld in het nieuwe ontwerp de dichte ‘achterkant’ van de winkelstrip aan, om de sociale veiligheid te vergroten.

Jan van Galenstraat Ezelsdijk 3

Wanneer -

Het proces

Jan van Galenstraat Ezelsdijk 2

In 2019 is een intentieovereenkomst gesloten met de gemeente. Onderdeel van dit intentiedocument is het richtinggevend programma voor de nieuwbouw. Samen met de gemeente wordt de wenselijkheid en haalbaarheid van de plannen onderzocht. Deze verkenning is, naar aanleiding van reacties uit de buurt, uitgebreid met een alternatieve invulling van de begane grond. De gemeente heeft verzocht dit scenario verder uit te gaan werken. Dit leest u in de raadsbrief van april 2022.

De volgende stap is om dit uit te werken in een concreet schetsontwerp en een Stedenbouwkundig Programma van Eisen. In december 2021 zijn de aangepaste scenario’s al eens gepresenteerd aan de buurt. Op 1 november 2022 is een buurtbijeenkomst georganiseerd over de ontwikkeling in de plannen. De verslagen vindt u hieronder.

In de eerste maanden van 2023 is er op basis van een aantal buurtgesprekken een aangepast scenario ontwikkeld. Eind maart 2023 heeft de wethouder dit scenario in een brief naar de gemeenteraad gestuurd. De raad heeft vervolgens gekozen voor het aangepaste scenario. Nu de raad een keuze heeft gemaakt kan het Stedenbouwkundig Programma van Eisen worden afgerond en (naar verwachting na de zomer) worden gepresenteerd aan de buurt.

Tijdlijn

Hoe -

Onderzoeksresultaten

In het afgelopen jaar zijn verschillende onderzoeksvragen uitgewerkt. Twee onderwerpen zijn voor de buurt van groot belang gebleken: de toekomstige verkeerssituatie (en parkeren) en de haalbaarheid van de supermarkt. Na reacties van de buurt is het marktonderzoek uitgebreid en is er onderzocht of een kleinere supermarkt ook haalbaar zou zijn.

De conceptrapporten zijn in 2021 al eens voorgelegd aan de buurtvereniging Ezelsdijk. Zij hebben meegelezen op volledigheid en begrijpelijkheid van de onderzoeken. Naar aanleiding van de reactie van de buurtvereniging hebben de onderzoeksbureau notities geschreven met uitleg en toelichting. Er is geen aanleiding gebleken om de conclusies te herzien. De onderzoeksresultaten zijn begin 2022 vastgesteld. Op de site van de gemeente vindt u de onderzoeksrapporten. De aanvullende notities vindt u hier: notitie marktonderzoek en notitie verkeersonderzoek.

De  betrokken bureaus zijn over de onderzoeken in gesprek gegaan met een vertegenwoordiging van de buurtvereniging Ezelsdijk om mondeling extra toelichting te geven. Dit deden zij aan de hand van een vragenlijst die de buurtvereniging van te voren had opgesteld.

Met de omgeving -

Wilt u meedenken?

Eind 2020 zijn we in gesprek gegaan met omwonenden over de nieuwbouwplannen. We vroegen hen naar de kwaliteiten van de buurt, wat we kunnen verbeteren, waar we rekening mee moeten houden en naar zorgen, aandachtspunten en wensen. Het verslag van de gesprekken vindt u hier. Vervolgens heeft ook de buurtvereniging Ezelsdijk een enquête gehouden in de buurt. Het resultaat bevestigde ons beeld uit de gesprekken.

Gedurende 2021 is aanvullend onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een kleinere supermarkt en de toekomstige verkeerssituatie. In december 2021 zijn mogelijke scenario’s voor de herontwikkeling gepresenteerd aan de buurt, om omwonenden alvast een beeld te geven van hoe het er mogelijk uit kan zien. De reacties op dit ‘aanzet tot een ontwerp’ worden meegenomen in het vervolgproces. Hier vindt u de presentatie, een korte terugkoppeling en alle gestelde vragen tijdens de bijeenkomsten.

Begin november 2022 vond de laatste buurtbijeenkomst plaats. De terugkoppeling van de bijeenkomst en de gestelde vragen leest u door op de onderstreepte woorden te klikken. We verwachten het voorlopig ontwerp en het Stedenbouwkundig Programma van Eisen na de zomer van 2023 te kunnen presenteren aan de buurt. Wilt u van volgende meedenk momenten op de hoogte gehouden worden? Meld u dan hiernaast via de knop aan. Voor de gemeentelijke procedures en formele inspraakmogelijkheden kunt u terecht op de projectsite van de Gemeente Utrecht.

Wie -

Betrokken partijen

logo's nieuwbouw

Nieuwbouw Ezelsdijk is een initiatief van de Kerckebosch Groep in samenwerking met de gemeente Utrecht. Blauw architecten zorgt voor het ontwerp van het project. Bureau Dietz zorgt voor het communicatie- en participatieproces.

Contact

Wilt u op de hoogte blijven van de planning en voortgang van het project?